W co wierzymy

Podstawowe zasady wiary Ewangelicznych Chrześcijan

  1. Wierzymy w Pismo Święte – Stary i Nowy Testament – jako jedyny werbalnie natchniony przez Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary.
  2. Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  3. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus zmarł za grzechy świata, składając zastępczą ofiarę za ludzi. Dzięki niej wszyscy, którzy mu ufają, zostają usprawiedliwieni przed Bogiem na podstawie przelanej krwi Chrystusa. Zbawienie to jest darem i przejawem Bożej łaski.
  4. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w wierzących od chwili nowego narodzenia i uzdalnia ich do świętego życia oraz służby.
  5. Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz. Zgrzeszywszy, ściągnął na siebie oraz całą ludzkość śmierć fizyczną i duchową, która jest oddzieleniem od Boga. Każdy człowiek przychodzący na świat rodzi się z grzeszną naturą i grzeszy w myśli, słowie oraz uczynku.
  6. Wierzymy, że człowiek – mimo grzesznego stanu, w jakim się znajduje – może dostąpić zbawienia z łaski, przez wiarę. Uznając Pana Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, może narodzić się na nowo z Ducha Świętego, stając się dzieckiem Bożym i dziedzicem życia wiecznego.
  7. Wierzymy w powszechny i apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków oraz ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków, zaś wszyscy wierzący są złączeni Jego krwią i ochrzczeni w Duchu w jedno Ciało.
  8. Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczne przebywanie zbawionych w niebie z Bogiem oraz wieczne oddzielenie i cierpienie niezbawionych.